Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τον Θυρεοειδή 2016

HypoHyper

Κα­λω­σο­ρί­σα­τε στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα για την όγδοη Πα­γκό­σμια Εβδο­μά­δα Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης για τον Θυ­ρε­οει­δή. Οι δρα­στη­ριό­τη­τες αυτής της εβδο­μά­δας θα ξε­κι­νή­σουν στις 23 Μαΐου και θα συ­νε­χί­σουν έως τις 29 Μαΐου 2016.

Η φε­τι­νή εκ­στρα­τεία ονο­μά­ζε­ται «Κυ­νη­γώ­ντας τις πε­τα­λού­δες: Εντο­πι­σμός των συμ­πτω­μά­των των δια­τα­ρα­χών του θυ­ρε­οει­δούς στα παι­διά.»

Ο σκο­πός της φε­τι­νής εκ­στρα­τεί­ας είναι να ευαι­σθη­το­ποι­η­θεί το κοινό για τις δια­τα­ρα­χές του θυ­ρε­οει­δούς και ει­δι­κό­τε­ρα για την υπερ­λει­τουρ­γία (υπερ­θυ­ρε­οει­δι­σμός) και την υπο­λει­τουρ­γία του θυ­ρε­οει­δή αδένα (υπο­θυ­ρε­οει­δι­σμός) στα παι­διά, καθώς και να εν­θαρ­ρύ­νει τους γο­νείς να πάνε τα παι­διά τους για εξε­τά­σεις, εάν θε­ω­ρούν ότι έχουν εμ­φα­νί­σει τα συμ­πτώ­μα­τα αυτών των δια­τα­ρα­χών. Κά­ποια παι­διά γεν­νιού­νται χωρίς θυ­ρε­οει­δή αδένα, και γι’ αυτό είναι εξαι­ρε­τι­κά ση­μα­ντι­κός ο έλεγ­χος μετά τη γέν­νη­ση. Συ­γκρι­τι­κά με τους ενή­λι­κες, στα παι­διά δεν γί­νε­ται συχνά διά­γνω­ση δια­τα­ρα­χών του θυ­ρε­οει­δούς, ωστό­σο είναι ση­μα­ντι­κό για τους γο­νείς να είναι σε θέση να εντο­πί­ζουν τα ση­μά­δια και τα συμ­πτώ­μα­τα. Η εξέ­τα­ση είναι απλή και τα παι­διά θα ωφε­λη­θούν ιδιαί­τε­ρα από την έγκαι­ρη διά­γνω­ση και θε­ρα­πεία>sup>1,2

Για να βοη­θή­σου­με τους γο­νείς και τα παι­διά να εντο­πί­σουν τα συμ­πτώ­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τα δύο είδη δια­τα­ρα­χών του θυ­ρε­οει­δούς, τον υπο­θυ­ρε­οει­δι­σμό και τον υπερ­θυ­ρε­οει­δι­σμό, φέτος δη­μιουρ­γή­σα­με δύο πε­τα­λού­δες, η κάθε μία με τη δική της προ­σω­πι­κό­τη­τα που αντα­να­κλά την πά­θη­ση που εκ­προ­σω­πούν. Τον Ύπο (υπο­κο­ρι­στι­κό για τον υπο­θυ­ρε­οει­δι­σμό) και την Ύπερ (υπο­κο­ρι­στι­κό για τον υπερ­θυ­ρε­οει­δι­σμό).

Ο Ύπο είναι μία μπλε πε­τα­λού­δα που δεί­χνει συμ­πτώ­μα­τα υπο­θυ­ρε­οει­δι­σμού, δη­λα­δή κι­νεί­ται αργά συ­γκρι­τι­κά με τους φί­λους του και δεν ανα­πτύσ­σε­ται τόσο γρή­γο­ρα. Η πε­τα­λού­δα Ύπο είναι συχνά κου­ρα­σμέ­νη και ορι­σμέ­νες φορές οκνη­ρή. Η πε­τα­λού­δα Ύπερ είναι μία υπερ­βο­λι­κά δρα­στή­ρια, νευ­ρι­κή ροζ πε­τα­λού­δα που αντα­να­κλά τα συμ­πτώ­μα­τα του υπερ­θυ­ρε­οει­δι­σμού. Η πε­τα­λού­δα Ύπερ είναι ευ­ε­ρέ­θι­στη και ανα­στα­τώ­νε­ται εύ­κο­λα.

Ως πρό­ε­δρος της Διε­θνούς Ομο­σπον­δί­ας Θυ­ρε­οει­δι­σμού (TFI) σας προ­τρέ­πω να σκε­φτεί­τε προ­σε­κτι­κά εάν το παιδί σας ή το παιδί κά­ποιου γνω­στού σας εν­δέ­χε­ται να εμ­φα­νί­ζει συμ­πτώ­μα­τα κά­ποιας δια­τα­ρα­χής του θυ­ρε­οει­δή. Συ­νι­στώ ανε­πι­φύ­λα­κτα στους γο­νείς να μι­λή­σουν με τον για­τρό τους, εάν ανη­συ­χούν.

Εάν οι ανι­σορ­ρο­πί­ες των θυ­ρε­oει­δι­κών ορ­μο­νών δεν δια­γνω­στούν και δεν αντι­με­τω­πι­στούν, εν­δέ­χε­ται να έχουν αρ­νη­τι­κές επι­πτώ­σεις στην ανά­πτυ­ξη του εγκε­φά­λου, την ανά­πτυ­ξή του παι­διού, στις επι­δό­σεις του στο σχο­λείο, στην εφη­βεία, στον με­τα­βο­λι­σμό και γε­νι­κά στην ευ­η­με­ρία του.3 Ωστό­σο, στις πε­ρισ­σό­τε­ρες πε­ρι­πτώ­σεις, οι δια­τα­ρα­χές του θυ­ρε­οει­δούς μπο­ρούν να ρυθ­μι­στούν με επι­τυ­χία και με σωστή αντι­με­τώ­πι­ση τα παι­διά θα μπο­ρέ­σουν να ελέγ­ξουν τα συμ­πτώ­μα­τα και να ζή­σουν φυ­σιο­λο­γι­κές ζωές.4,5

Θα ήθελα να ευ­χα­ρι­στή­σω τον Merck για την υπο­στή­ρι­ξη που έχει δεί­ξει εδώ και οχτώ χρό­νια στην εκ­στρα­τεία μας. Ελ­πί­ζου­με να βρεί­τε αυτήν την ιστο­σε­λί­δα ως μία χρή­σι­μη πηγή πλη­ρο­φο­ριών για τις δια­τα­ρα­χές του θυ­ρε­οει­δούς και σε κάθε πε­ρί­πτω­ση μη δι­στά­σε­τε να επι­σκε­φτεί­τε τον ιατρό σας εάν έχετε πε­ραι­τέ­ρω ερω­τή­σεις ή ανη­συ­χί­ες.

Ashok Bhaseen
Πρό­ε­δρος του TFI

Η Διε­θνής Ομο­σπον­δία Θυ­ρε­οει­δούς είναι μία διε­θνής ορ­γά­νω­ση που στο­χεύ­ει στο να ερ­γα­στεί προς όφε­λος όλων όσοι έχουν επη­ρε­α­στεί από δυ­σλει­τουρ­γί­ες του θυ­ρε­οει­δούς ανά τον κόσμο.